Min VHF/UHF antenne

Mit plastik kort

 

Frank i klubbens mast